Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO”), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Piotr Peszko, prowadzący działalność gospodarczą w postaci firmy jednoosobowej pod nazwą "peszko.net teleinfomatyka Piotr Peszko"  z siedzibą przy ul. Brzozowej 7 w Pławnej (57-100), NIP: 9141284091, REGON: 384360637. Kontakt: adres podany wyżej, mail: kontakt@peszko.net, telefon: 604545645.

 2. Cel przetwarzania danych osobowych:
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Firmą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w celu nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z Firmą osobiście, bądź wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania:

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO:

  • art. 6 ust. 1 pkt b - w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z Firmą umowy,
  • art. 6 ust. 1 pkt c - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie, w związku z prowadzeniem działalności, w tym do spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych,
  • art. 6 ust.1 pkt f - z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
  • art. 6 ust. 1 lit f - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników serwisu www.peszko.net, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, zawartości informacyjnej oraz świadczonych usług.
 4. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane lub mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty związane z obsługą systemów informatycznych wspierających pracę firmy i stronę www, firma hostingowa, operatorzy systemów płatności, odpowiednio przeszkoleni pracownicy lub zleceniobiorcy.

 5. Okres przechowywania danych:

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych i ZUS-owskich.

 6. Przysługujące Pani/Panu prawa:

  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/ Pani prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem). Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 7. Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych: 

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

  Firma nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

O firmie

Inteligencja, estetyka, wygoda. To jedne z cech domu inteligentnego. Firma peszko.net stawia sobie za cel popularyzację idei domu inteligentnego i zapewnia wsparcie - od pomysłu na dom inteligentny do instalacji systemu. Zapewnia szkolenie dla użytkownika i wsparcie w rozwoju systemu po sprzedaży. Instalację domu inteligentnego można przetestować w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Zapraszam do współpracy!

Piotr Peszko

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Kontakt:

+48 604 545 645

© 2019 peszko.net